TECHNION OY:S ANMÄLNINGSKANAL (Whistle Blowing)

Visslande rapportering är en anonymt definierad rapporteringskanal enligt EU-lagstiftningen genom vilken man kan rapportera misstänkt verksamhet relaterad till ett företags verksamhet. Rapporteringskanalen är öppen för både företagets anställda och andra intressenter.

Technion Oy:s mål och tillvägagångssätt är att utveckla verksamheten öppet och etiskt hållbart. Genom att rapportera misstänkt misskötsel ges möjlighet att åtgärda, förebygga eller rätta till alla oegentligheter och felaktigheter.

>>> Klicka här för att göra en rapport (endast finskspråkig version tillgänglig)

Exempel på misskötsel som kan rapporteras via kanalen

Misskötsel som kan rapporteras via kanalen kan inkludera:

  • korruption
  • penningtvätt
  • produktsäkerhets- och miljöfrågor
  • kränkningar av arbetsrätt (t.ex. människohandel)
  • handlingar som strider mot våra värderingar eller principer och riktlinjer för god affärssed och som kan få allvarliga konsekvenser för Technion Oy, våra kunder, intressenter eller enskilda individer.

När ska en rapport göras?

Den som gör rapporten måste vara övertygad om faktauppgifternas sanningsenlighet och agera ärligt och uppriktigt. Anklagelser bör inte framföras med avsikt att skada någon eller när man vet att de är falska.

Hur gör man en rapport?

Vid rapportering kan personen välja att göra det anonymt eller med sitt namn. Rapporten bör kategoriseras och den misstänkta misskötseln bör beskrivas så noggrant som möjligt, inklusive tidpunkten för händelsen.

Hantering av rapporter

Endast särskilt utsedda granskare har tillgång till de inlämnade rapporterna. Alla rapporter behandlas noggrant och konfidentiellt. Om en rapport lämnas in anonymt försöker man inte på något sätt identifiera rapportörens identitet. Om en rapport görs med personens namn skyddas rapportörens identitet under hela processen och avslöjas inte för de som nämns i rapporten eller andra personer.

Uppföljning av rapporthantering

Behandlingen av en anonymt inlämnad rapport kan inte spåras. Om rapportören önskar få ett svar på sin rapport bör den lämnas in med personens namn.

>>> Klicka här för att göra en rapport (endast finskspråkig version tillgänglig)